Doesburg is een relatief veilige gemeente, zo is het aantal misdrijven gedaald

Foto:

GEMEENTE DOESBURG – Doesburg is een relatief veilige gemeente, zo is het aantal misdrijven de laatste jaren gedaald, maar dat betekent niet dat veiligheid vanzelfsprekend is.

Veiligheid vereist continue alertheid van de gemeente, politie, brandweer, jongerenwerk, woningcorporatie, inwoners en ondernemers.

Het is daarom belangrijk om meer met elkaar samen te werken, te investeren in bewustwording en preventie en flexibel te reageren op actuele ontwikkelingen. De raad heeft op 21 december 2018 de speerpunten voor de komende jaren vastgesteld.

Speerpunten

Het nieuwe beleid is voor een groot deel een voortzetting van het bestaande beleid. De basis is in orde. Daarnaast zijn prioriteiten vastgesteld waar we de komende tijd extra aandacht aan gaan besteden:

  • Veilige woonomgeving: aanpak van woonoverlast, verwarde personen en huislijk geweld.
  • Professionalisering evenementen: uitvoering geven aan evenementenbeleid.
  • Jeugd: overlast, individuele problematiek, alcohol en drugs.
  • Integriteit en veiligheid: aanpak georganiseerde criminaliteit en radicalisering.

Veiligheidsbeleid 2019-2022

De speerpunten zijn nu door het college vertaald naar concrete actiepunten voor 2019-2020. Deze actiepunten zijn ook afgestemd met de politie en het Openbaar Ministerie en opgenomen in het jaarplan van het politie Basisteam IJsselwaarden.